Revize elektroinstalací dle ČSN 331500, ČSN 332000-6

Cílem těchto norem je zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem, požárem nebo výbuchem vyvolaným elektrickou instalací.

Proč provádět revize elektroinstalací?

  • revize elektrických zařízení jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
  • revize elektroinstalací poskytují právní ochranu provozovatele
  • může u vás v nejbližší době revize elektroinstalací kontrolovat IP (Inspektorát Práce)
  • IP vám může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
  • zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem
  • pokud nemáte platné revize elektro, hrozí vám důrazný postih za nedodržení zákona nebo žaloba od poškozeného
  • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
  • ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektroinstalací zajistit
  • platné revize elektroinstalací jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO
  • vyžadují to normy, Zákoník práce a legislativa

Revize elektroinstalací – druhy:

Výchozí revize elektroinstalací

– Nová elektrická zařízení lze uvést do provozu jen tehdy, pokud byl jejich stav z hlediska elektrické bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popřípadě ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.

Pravidelné revize elektroinstalací

– Elektrická zařízení musí být revidována nejpozději ve lhůtách stanovených dle ČSN 33 1500, pokud není stanoveno jinak. Lhůty revizí elektrických zařízení viz. tabulka níže.

Mimořádné revize elektroinstalací

– po úpravě nebo opravě elektroinstalace

  Doporučené lhůty pravidelných revizí elektrických instalací jsou uvedeny v ČSN 33 1500.

Intervaly pravidelných revizí jsou vždy na uvážení revizního technika a na druhu prostředí, ve kterém je instalace provedena, významný vliv hraje i stáří elektrické instalace.

Lhůty revizí elektrických instalací byly doplněny o návaznost na vnější vlivy.

Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí:

Druh prostředí (dle příslušné ČSN)

Revizní lhůty

Základní, normální

5 roků

Venkovní pod přístřeškem

4 roky

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

3 roky

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

2 roky

Mokré, s extrémní korozní agresivitou

1 rok

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

Umístění el. zařízení

Revizní lhůty

Zděné obytné a kancelářské budovy

5 roků

Rekreační střediska, školy, jesle, mateřské školy, hotely a jiná ubytovací zařízení

3 roky

Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob, obchodní domy, stanice hromadné dopravy, objekty nebo části objektů stupně hořlavosti C2, C3

2 roky

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

2 roky

Pojízdné a převozné prostředky

1 rok

Prozatímní elektrická zařízení

0,5 roku

Sdílej