Těm pozorným jistě neuniklo, že vyšla nová edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem s platností od 1. ledna 2018.

Souběžně s novou edicí je možné dále používat ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a to do 7.7.2020.

S vydáním nové edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 navíc vyšla změna Z1 k ČSN 33 2130 ed. 3, která doplňuje ustanovení článku 5.2.9 a mění ustanovení článků 5.3.11 a 5.3.12.

Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. ČSN EN 61140 ed. 3 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.
Základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN EN 61140 ed. 3 je to, že nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy.
V souladu s čl. 4.2 ČSN EN 61140 ed. 3 je ochrana za normálních podmínek zajištěna základními ochrannými opatřeními a ochrana za jedné poruchy je zajištěna opatřeními pro ochranu při poruše. Jinak je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna prostředkem zvýšené ochrany, který zajišťuje ochranu za normálních podmínek a ochranu při jedné poruše.
Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, v souladu s Pokynem IEC 104, má status skupinové normy bezpečnosti (GSP) pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Změny proti předchozí edici normy

Přinášíme Vám přehled těch nejdůležitějších změn:

 • Požadavky článku 411.3.1.2 vztahujícího se k ochrannému pospojování byly v řadě ohledů revidovány.
 • Článek 411.3.2.1 nyní požaduje, aby přístroj zajišťující automatické odpojení v případě poruchy byl vhodný pro odpojení alespoň vodičů vedení.
 • Doby odpojení, které uvádí článek 411.3.2.2, nyní platí také pro koncové obvody o jmenovitém proudu nepřekračujícím 63 A, jestliže je v nich jedna nebo více zásuvek.
 • Jisté požadavky článku 411.3.2.5 vztahující se k tomu, kde není pro nadproudový ochranný přístroj proveditelné přerušit napájení, nebo kde použití proudového chrániče (RCD) není pro tento účel vhodné, byly přemístěny do přílohy (přílohy D) a pozměněny.
 • Rozsah jmenovitých proudů zásuvek, pro něž je v článku 411.3.3 požadováno, aby zásuvky byly opatřeny doplňkovou ochranou pomocí proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, byl rozšířen až do 32 A.
 • Nový článek 411.3.4 požaduje, aby světelné obvody v sítích TN a TT v samostatné domácnosti byly opatřeny ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA.
 • Poznámka v článku 411.4.4 uvádí nyní čísla výrobkových norem a určité další podrobnosti pro proudové chrániče v návaznosti na požadavky tohoto článku
 • V článku 411.6.2 vztahujícím se k uzemnění neživých částí v síti IT byla pro DC sítě vypuštěna podmínka RA* Id ≤ 120 V.
 • Požadavky článku 411.6.3.1 pro ochranu při poruše v sítích IT byly v řadě ohledů revidovány.
 • Požadavky článku 412.2.4.1 pro vedení zajišťující základní ochranu a ochranu při poruše, za předpokladu, že splňují požadavky na ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací, byly v řadě ohledů revidovány.
 • Dřívější obsah přílohy D týkající se vztahu mezi ČSN 33 2000-4-41 ed. 1 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 byl vypuštěn a je nahrazen obsahem týkajícím se prostředků ochrany, jestliže automatické odpojení podle článku 411.3.2 není proveditelné.

 

V porovnání s předchozím vydáním byly rovněž vypuštěny národní přílohy, které obsahovaly pasáže z jiných norem. Převzaté informace byly při revizi norem, z nichž bylo čerpáno, obtížně udržovatelné v aktuálním stavu. Podrobnosti pro správné používání nové edice budou rozpracovány v TNI, která se připravuje.

 

Sdílej